แบบฟอร์มการขอ เลขที่รับจดแจ้ง บุคคลธรรมดา กรณีมีทะเบียนพาณิชย์

1.สำเนาบัตรประชาชน ของคนที่เป็นเจ้าของยี่ห้อ/เจ้าของแบรนด์

(อย่าลืมขีดคร่อมเซ็นต์ชื่อกำกับระบุว่าใช้ขอ เลขที่รับจอแจ้ง ใส่รหัสไปรษณีย์ที่ถูกต้อง) 

- กรณีที่อยู่ไม่ต้องกัน จะยึดที่อยู่ตามทะเบียนพานิชย์ (ระบุรหัสไปรษณีย์ที่ถูกต้อง)  

2.สำเนาทะเบียนพาณิชย์ ตรงชนิดแห่งพาณิชยกิจ ระบุว่า จัดจำหน่ายเครื่องสำอาง

(อย่าลืมขีดคร่อมเซ็นต์ชื่อกำกับระบุว่าใช้ขอ เลขที่รับจดแจ้ง)

3.หนังสือรับรองตราสินค้า เพื่อยืนยันสั่งซื้อสั่งจ้างบริษัทผลิต (โปรด กรอกให้ละเอียด ทุกบรรทัด) ให้ ลูกค้าเขียน มาให้เรียบร้อยด้วยนะค่ะ ว่าตรายี่ห้อ อะไร เช่น ตราสินค้า คือ ABC  เอบีซี  เพราะ ถ้าผิด จะขอไม่ได้ การเว้นวรรค ให้ตรงไทยอังกฤษ เช่น 

ไทยครีม THAICREAM  ห้ามเขียน ไทย  ครีม  THAICREAM  (โปรดสังเกต ไทย วรรค ครีม ไม่ตรงกับอังกฤษที่ไม่มีเว้นวรรค)

เขียนติดกัน ไม่ติดกัน ต้องเช็กให้เรียบร้อย ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ต้องสัมพันธ์กันเสมอ อ่านไปแล้วตรงกัน 

4.หนังสือชี้แจงตราสินค้า ดูตามตัวอย่างที่แนบมา ใช้สำหรับแนบกับเอกสารเลขที่รับจดแจ้ง เพื่อยืนยันกับทาง อย. ว่าจะไม่แปลความหมายของตราสินค้า

5.หนังสือรับทราบเงื่อนไขการตั้งชื่อการค้าและชื่อเครื่องสำอาง

หมายเหตุ

- รบกวนเขียนที่อยู่ตามทะเบียนพาณิชย์ เช่น อำเภอเมืองลพบุรี ให้เขียน อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีชื่อจังหวัดต่อท้ายอำเภอเมือง 

- รบกวนกรอกข้อมูลทุกใบให้ตรงตามทะเบียนพาณิชย์ ในกรณี ทะเบียนบ้านไม่ตรงทะเบียนพาณิชย์

ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ 

บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด

คุณอุมาวรรณ เรืองฉาย (ซัพพอต)

เลขที่21/22 หมู่ที่2 ซอยบงกช42 ตำบลคลองสอง

 

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Visitors: 1,036,850