แบบฟอร์มการขอ เลขที่รับจดแจ้ง บุคคลธรรมดา กรณีมีทะเบียนพาณิชย์


เอกสารการขอ เลขที่รับจดแจ้ง บุคคลธรรมดา กรณีมีทะเบียนพาณิชย์

เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้ เอกสารทุกรายการต้องกรอกด้วยปากกาน้ำเงิน

สามารถ Download ไฟล์เอกสารจากลิงค์ด้านล่าง

1.สำเนาทะเบียนบ้านที่ตรงกับบัตรประชาชนของคนที่เป็นเจ้าของยี่ห้อ/เจ้าของแบรนด์ (อย่าลืมขีดคร่อมเซ็นต์ชื่อกำกับระบุว่าใช้ขอ เลขที่รับจดแจ้ง) 

2.สำเนาบัตรประชาชน ของคนที่เป็นเจ้าของยี่ห้อ/เจ้าของแบรนด์ (อย่าลืมขีดคร่อมเซ็นต์ชื่อกำกับระบุว่าใช้ขอ เลขที่รับจอแจ้ง) 

- หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ,นามสกุล รบกวนเพิ่มสำเนาเปลี่ยนชื่อ,เปลี่ยนนามสกุล

- กรณีที่จดทะเบียนสมรส รบกวนเพิ่มสำเนาทะเบียนสมรส

3.สำเนาทะเบียนพาณิชย์ ตรงชนิดแห่งพาณิชยกิจ ระบุว่า จัดจำหน่ายเครื่องสำอาง (อย่าลืมขีดคร่อมเซ็นต์ชื่อกำกับระบุว่าใช้ขอ เลขที่รับจดแจ้ง)

4.สำเนาทะเบียนบ้านของทะเบียนพาณิชย์ กรณีที่อยู่ของลูกค้าไม่ตรงกับทะเบียนพาณิชย์ (อย่าลืมขีดคร่อมเซ็นต์ชื่อกำกับระบุว่าใช้ขอ เลขที่รับจดแจ้ง) 

5.หนังสือมอบอำนาจ ดูตามตัวอย่างที่แนบมา สำคัญห้ามลบ ห้ามขีดฆ่า ผิด ต้องพิมพ์มากรอกใหม่

6.แบบคำขอรหัสผู้ประกอบการ ต้องถ่ายเอกสาร ให้มีแค่ 1 ใบ หน้าหลังเพราะไฟล์ที่แนบมามี 2 แผ่น อันนี้สำคัญอย่าทำผิด

7.หนังสือรับรองตราสินค้า เพื่อยืนยันสั่งซื้อสั่งจ้างบริษัทผลิต (โปรด กรอกให้ละเอียด ทุกบรรทัด) ให้ ลูกค้าเขียน มาให้เรียบร้อยด้วยนะค่ะ ว่าตรายี่ห้อ อะไร เช่น ตราสินค้า คือ ABC  เอบีซี  เพราะ ถ้าผิด จะขอไม่ได้ การเว้นวรรค ให้ตรงไทยอังกฤษ เช่น 

ไทยครีม THAICREAM  ห้ามเขียน ไทย  ครีม  THAICREAM  (โปรดสังเกต ไทย วรรค ครีม ไม่ตรงกับอังกฤษที่ไม่มีเว้นวรรค)

เขียนติดกัน ไม่ติดกัน ต้องเช็กให้เรียบร้อย ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ต้องสัมพันธ์กันเสมอ อ่านไปแล้วตรงกัน 

8.หนังสือชี้แจงตราสินค้า ดูตามตัวอย่างที่แนบมา ใช้สำหรับแนบกับเอกสารเลขที่รับจดแจ้ง เพื่อยืนยันกับทาง อย. ว่าจะไม่แปลความหมายของตราสินค้า

9.แผนที่ตามทะเบียนพาณิชย์แบบละเอียด รบกวนเขียนแผนที่ตามทะเบียนพาณิชย์เท่านั้น (อย่าลืมเซ็นต์ชื่อกำกับระบุว่าใช้ขอ เลขที่รับจดแจ้ง) 

10.แผนผังภายในอาคาร ตามทะเบียนพาณิชย์ ระบุที่เก็บเครื่องสำอางว่าเอาไว้ตรงไหน มีตู้มีห้องเก็บเครื่องสำอางแยกชัดเจน  (อย่าลืมเซ็นต์ชื่อกำกับระบุว่าใช้ขอ เลขที่รับจดแจ้ง) 

หมายเหตุ

- รบกวนเขียนที่อยู่ตามทะเบียนพาณิชย์ เช่น อำเภอเมืองลพบุรี ให้เขียน อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีชื่อจังหวัดต่อท้ายอำเภอเมือง 

- รบกวนกรอกข้อมูลทุกใบให้ตรงตามทะเบียนพาณิชย์ ในกรณี ทะเบียนบ้านไม่ตรงทะเบียนพาณิชย์

ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ 

บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด

คุณอุมาวรรณ เรืองฉาย (ซัพพอต)

เลขที่21/22 หมู่ที่2 ซอยบงกช42 ตำบลคลองสอง

 

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Visitors: 674,625