Microbial Test

เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าจะได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้เครื่องสำอางที่ปราศจากเชื้อตาม พรบ.เครื่องสำอาง

(Cosmetics Microbial Test)

 

เพื่อเป็นไปตาม พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง 2558 ด้านจุลชีววิทยาว่าเครื่องสำอางไม่มีเชื้อก่อโรคดังนี้


(ก) ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa)

(ข) สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)

(ค) แคนดิดา อัลบิแคนส์ (Candida albicans)

(ง) คลอสตริเดียม (Clostridium spp.) (เฉพาะเครื่องสําอางผสมสมุนไพร)

 

 

รวมไปถึงได้กำหนดให้ในเครื่องสำอางพบจํานวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และรา ที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ
(Total aerobic plate count) ไม่เกิน ๑,๐๐๐ โคโลนีต่อกรัม หรือลูกบาศก์เซนติเมตร ขึ้นไป แต่ถ้าหากเป็น
เครื่องสําอางที่ใช้บริเวณรอบดวงตา เครื่องสําอางที่สัมผัสเยื่อบุอ่อน และเครื่องสําอางสําหรับเด็กอายุต่ํากว่า ๓ ปี ต้องไม่เกิน ๕๐๐ โคโลนีต่อกรัม หรือลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป
จากความสำคัญดังกล่าว ทางบริษัท ไบโอเดอเนช จำกัดได้ให้ความสำคัญของความปลอดภัยจึงได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบจุลินทรีย์ในเครื่องสำอาง
(Cosmetics Microbial Test) เพื่อใช้ทดสอบเครื่องสำอางที่ผลิตขึ้น โดยยึดหลักด้านความปลอดภัย
ทั้งนี้ทางบริษัทได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเป็นทางการ

 

Tags: ตรวจ, เช็ก, หาเชื้อ, จุลทรีย์, เชื้อ, เทส, วิเคราะห์, สินค้า


Visitors: 760,012