หนังสือแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในการดำเนินการของบริษัท


การขอ เลขที่รับจดแจ้ง กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้ประกอบการ

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เอกสารทุกรายการต้องกรอกด้วยปากกาน้ำเงิน 

กรณีที่ 1 มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 1 คน

เอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้ 

- หนังสือแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในการดำเนินการของบริษัท (มอบอำนาจให้ 1 คน)

- แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ประกอบการ

- สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

- สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

- หนังสือแจ้งเปลี่ยนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรณีที่ 2 มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมากกว่า 1 คน

เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

- หนังสือแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในการดำเนินการของบริษัท(มอบอำนาจให้ มากกว่า1 คน)

- แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ประกอบการ

- สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกท่าน

- สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกท่าน

- หนังสือแจ้งเปลี่ยนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ 

บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด

คุณอุมาวรรณ เรืองฉาย (ซัพพอต)

เลขที่21/22 หมู่ที่2 ซอยบงกช42 ตำบลคลองสอง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

 

Visitors: 1,029,349