หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ประกอบการ)


กรณีเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้ 

เอกสารทุกรายการต้องกรอกด้วยปากกาน้ำเงิน 

- หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ (ลงชื่อกรรมการ+ประทับตรา) 

- แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ประกอบการ

- แผนที่ทางไปบริษัท รบกวนเขียนแผนที่ตามทะเบียนบริษัทเท่านั้น (ลงชื่อกรรมการ+ประทับตรา) 

- แผนผังในบริษัทด้านในอาคาร ระบุที่เก็บเครื่องสำอางว่าเอาไว้ตรงไหน มีตู้ มีห้องเก็บ ชัดเจน (ลงชื่อกรรมการ+ประทับตรา)

ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ 

บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด

 

คุณอุมาวรรณ เรืองฉาย (ซัพพอต)

 

เลขที่21/22 หมู่ที่2 ซอยบงกช42 ตำบลคลองสอง

 

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

 

Visitors: 1,026,469