หนังสือโอนกรรมสิทธิ์ตราสินค้า (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ประกอบการ)


กรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์ตราสินค้า เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้ เอกสารทุกรายการต้องกรอกด้วยปากกาน้ำเงิน 

- หนังสือโอนกรรมสิทธิ์ตราสินค้า

- สำเนาทะเบียนบ้านของอดีตกรรมการ (เจ้าของเดิม)

- สำเนาบัตรประชาชนของของอดีตกรรมการ (เจ้าของเดิม)

ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ 

บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด

คุณ นันทิยา ( แผนกขึ้นทะเบียน อย )

เลขที่21/22 หมู่ที่2 ซอยบงกช42 ตำบลคลองสอง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Visitors: 1,025,989