หนังสือยินยอมรับทราบและมอบอำนาจให้ดำเนินกิจการ


หนังสือยินยอมรับทราบและมอบอำนาจให้ดำเนินกิจการ (กรณีลูกค้า อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้ เอกสารทุกรายการต้องกรอกด้วยปากกาน้ำเงิน 

 - หนังสือยินยอมรับทราบและมอบอำนาจให้ดำเนินกิจการ

- หนังสือแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในการดำเนินการของบริษัท

ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ 

บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด

คุณอุมาวรรณ เรืองฉาย (ซัพพอต)

เลขที่21/22 หมู่ที่2 ซอยบงกช42 ตำบลคลองสอง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Visitors: 1,036,838