ประกาศ ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย เครื่องสำอาง ส่วนผสมพลาสติก ไมโครบีดส์

เผยแพร่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.59 น.

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขายที่มีส่วนผสมของพลาสติกไมโครบีดส์ (plastic microbeads)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย (ฉบับที่ ๒)

อำศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติ เครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ เครื่องสำอาง ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เครื่องสำอางที่ใช้แล้วล้างออกที่มีส่วนผสมของพลาสติกไมโครบีดส์ (plastic microbeads) เป็นเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย

ข้อ ๒ พลาสติกไมโครบีดส์ (plastic microbeads) หมายถึง พลาสติกสังเคราะห์ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งมีขนาดอนุภาคน้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร ในรูปแบบของแข็งที่ไม่ละลายน้ำ ไม่สามารถสลายตัวได้เอง ตามธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อขัดทำความสะอาด

ข้อ ๓ เครื่องสำอางที่ใช้แล้วล้างออกที่มีส่วนผสมของพลาสติกไมโครบีดส์ (plastic microbeads ) ที่มีการวางขายอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สครับของท่านมีเม็ดสครับดังกล่าวหรือไม่

สามารถติดต่อมาที่

บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด

เลขที่ 21/22 หมู่ 2 ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 

อีเมลล์ thaicream@gmail.com

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 903,828