เกี่ยวกับเรา

 

ประวัติบริษัท

บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 เป็นบริษัทของคนไทย ดำเนินกิจการผลิตเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สปา ความงาม ภายใต้ตราสินค้า ไทยครีม (THAICREAM) และรับพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอาง OEM จากโรงงานขนาดเล็กพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งจนกลายเป็นโรงงานมาตรฐานระดับสากลรองรับการส่งออกเครื่องสำอางไทยสู่ตลาดโลก

 

สถานที่ตั้ง

 สำนักงานใหญ่    1143 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กทม 10400

 สำนักงาน         100/15 อารีย์สัมพันธ์3 แขวงสามเสนใน พญาไท กทม 10400

 โรงงาน            21/22 หมู่ 2 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

 

ผลิตภัณฑ์

บริษัทดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในร้านสปา เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดผิว ครีมขัดผิว  เกลือแช่ สครับเกลือ หรือ โคลนพอกผิว โดยได้รับความไว้วางใจจากสปาชั้นนำแนวหน้าของประเทศไทย โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาและมีนโยบายควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญคือคำว่า คุณภาพสูงสุดเสมอ เพื่อผู้บริโภคได้มั่นใจ

 

การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน

นอกจากความตั้งใจในการวิจัยและพัฒนา ยังให้ความสำคัญในการคัดกรองวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เลือกใช้เฉพาะวัตถุดิบที่มีมาตรฐานและตรวจสอบได้ พร้อมระบบควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน สถานที่ผลิตเป็นระบบปิดเพื่อลดการปนเปื้อน พิถีพิถันทุกขั้นตอนของการผลิต บุคคลกรได้รับการอบรมทั้งการผลิต และความปลอดภัยชัวอนามัน มีระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนตรวจปล่อย ซึ่งเป็นมาตรฐานหัวใจสำคัญให้บริษัทดำเนินการกิจการผลิตสินค้าให้มีความปลอดภัยพร้อมบริการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสร้างบริการที่พึงพอใจให้ผู้บริโภค

 

มาตรฐาน

 ISO 22716:2007 Good Manufacturing Practices (GMP)

 ISO 9001:2015  Quality management systems

 ASEAN Cosmetic Good Manufacturing Practice (GMP)

 Green industries ระดับ 2 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร 

ผู้นำด้านการผลิตเครื่องสำอางที่มีนวัตกรรมจากสารสกัดธรรมชาติ ที่มาพร้อมระบบคุณภาพสู่สังคมไทยในรูปแบบที่นำสมัย พร้อมดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

พันธกิจ (Mission) ขององค์กร 
1. มุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีนวัตกรรมจากสารสกัดธรรมชาติ ที่มีคุณค่าต่อสุขภาพผิวและมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตในปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค
2. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีนวัตกรรมจากสารสกัดธรรมชาติ ให้แพร่หลายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทย
3. สร้างความมั่งคั่งในระดับที่ผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรมีความพึงพอใจ
4. ส่งเสริมทักษะความชำนาญ เพิ่มพูนความรู้ใหม่ให้พนักงานเพื่อการพัฒนา ศักยภาพอย่างยั่งยืน
5. ให้ความสำคัญกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อความตั้งใจแน่วแน่ในการสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต

 

ค่านิยม (Core Value) ขององค์กร 

ถูกต้อง

ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด มีซื่อสัตย์ ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย องค์กร ผู้บริโภค และประเทศชาติ

ถูกที่
พนักงานทุกคนล้วนมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญโดยการสร้างการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างสร้างสรรค์ สร้างความสามัคคีทำงานเป็นทีม ให้ความสำคัญที่เป้าหมายรวมมากกว่าเป้าหมายส่วนตัว

ถูกเวลา
ดำเนินกิจการแบบเป็นลำดับขั้นตอน วางแผนตามกรอบเวลาด้วยความปลอดภัยทางชีวะอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการคำนึงถึงความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยเป็นหัวใจของการปฏิบัติงาน ความรวดเร็วและมีนวัตกรรมแบบแผนจะทำให้สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้มากมาย

ในราคาที่ถูกใจ
ดำเนินธุรกิจแบบไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคทุกคนได้มีโอกาศใช้สินค้าและบริการที่มีมาตรฐานโดยทุกฝ่ายต้องไม่แบ่งแย่งผลประโยชน์ หรือความชอบ ทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งผลสำเร็จในงานที่ทำ

 

   

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ภาพในเว็บไซต์ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรืออื่นๆ ทุกกรณี 

 

ขอสงวนลิขสิทธิ์ภาพในเว็บไซต์ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรืออื่นๆ ทุกกรณี

ขอสงวนลิขสิทธิ์ภาพในเว็บไซต์ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรืออื่นๆ ทุกกรณี